O nama

općina Matulji, zakonski okviri, kontakt,…

O reciklažnom dvorištu

Glavna funkcija reciklažnog dvorišta je odvojeno sakupljanje otpada i njegovo privremeno skladištenje. Reciklažno dvorište je prostor u kojem se prikuplja, sortira i privremeno skladišti otpad i predstavlja prvu stepenicu u procesu recikliranja (svaki postupak oporabe, kojima se otpadni materijal prerađuje u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim u energetske svrhe). Stoga postojanje reciklažnog dvorišta na određenom području u svakom slučaju pozitivno utječe na povećanje stope recikliranja otpada kako na lokalnoj tako i na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Općine Matulji imati će pozitivan utjecaj u procesu održivog gospodarenja otpadom jer će doprinijeti da se znatna količina posebnih vrsta otpada ne odlaže kao do sada na odlagališta otpada nego da bude odvojeno prikupljena te zaprimljena unutar reciklažnog dvorišta poštujući svu zakonsku regulativu. Glavna funkcija reciklažnih dvorišta i je da se smanji količina otpada koji će biti direktno odlagan na odlagališta u obliku miješanog komunalnog otpada na način da se izvrši njegovo odvojeno prikupljanje i selekcija kako bi se u što većoj mjeri mogao pripremiti za proces ponovne uporabe, recikliranja (oporaba) itd.

Također, bolja informiranost građana o važnosti odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, obavještavanjem stanovnika na području Općina Matulji da će realizacijom projekta na svom području imati reciklažno dvorište te moći predati otpad bez naknade doprinijet će održivom gospodarenju otpadom i unaprjeđenju sustava gospodarenja otpadom jer će se problematični otpad, glomazni otpad i druge sastavnice komunalnog otpada manje odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad ili nepropisno odbacivati u okoliš

Općina Matulji

Općina Matulji kao jedinica lokalne samouprave konstituirana je 10. travnja 1993. godine, a do tada je prostor općine bio u sastavu općine Opatija. Trokutasti grb podijeljen na tri plava polja u kojima se nalazi po jedno zlatno zvončarsko zvono, jer je općina Matulji poznata po Zvončarima te ih ima 9 grupa.

Na površini od 175,6 km2 živi oko 11 tisuća stanovnika, što daje gustoću naseljenosti 63 st./km2. Radno sposobnih je nešto više od 7 tisuća u 23 naselja pod upravom Općine Matulji.

Općina Matulji ima izvanredan položaj u zaleđu Opatijske rivijere, s dva granična prijelaza s najvećim prometom putnika i vozila. Općina Matulji smještena je u sjevernom dijelu Primorsko – goranske županije i predstavlja granicu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije. 

Kontakt općine Matulji

Adresa sjedišta:
Trg maršala Tita 11,
51211 Matulji

Adresa za dostavu pošte i ponuda:
Trg maršala Tita 11,
51211 Matulji

Zakonski okviri i akti

Lokacija projekta je na lokaciji komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. u Jurdanima (k.č.br. 67/672 k.o. Jurdani). Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17) u sklopu izgradnje reciklažnog dvorišta nabavlja se i potrebna oprema. Projektom je predviđeno da 100% stanovništva na području Općine Matulji bude obuhvaćeno provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti i aktivnosti promidžbe i vidljivosti s ciljem upoznavanja s ulogom reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima te se planira provedba ukupno 28 informativno-obrazovnih radionica po mjesnim odborima, u školama i vrtićima. Po dovršetku projekta, reciklažnim dvorištem će upravljati komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Jurdani kao pružatelj komunalne usluge na području Općine Matulji te se planira da će se u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole ukupno u reciklažnom dvorištu prikupiti 70 tona otpada.

Razdoblje provedbe projekta: 22. ožujka 2018. – 3. travnja 2019.

Zatvori izbornik